1399/05/09 09:07
روز عرفه بر مسلمانان جهان تبريك و تهنيت باد.
عرفه روز زدودن قلب از غبار عصیان و روز خدا و خدایی شدن مبارک باد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved